Skip to main content

Изявление на ЕСП, ЕБО и ЕЦБ относно банковия надзор във връзка с обявлението на швейцарските органи от 19 март 2023 г.

Единният съвет за преструктуриране, Европейският банков орган и банковият надзор на ЕЦБ приветстват всеобхватния набор от действия, предприети вчера от швейцарските органи за осигуряване на финансова стабилност. Европейският банков сектор е устойчив, с високи равнища на капитал и ликвидност.

Редът, по който следва да се разпределят загубите между акционерите и кредиторите на изпадналата в затруднение банка, се определя, наред с другото, в рамката за преструктуриране, чрез която в Европейския съюз се прилагат реформите, препоръчани от Съвета за финансова стабилност след голямата финансова криза.

По-специално инструментите на базовия собствен капитал са първите, които поемат загубите, и едва след пълното им изчерпване се изисква да бъде обезценен допълнителният капитал от първи ред. Този подход е прилаган последователно в предишни случаи и ще продължи да бъде водещ в действията на ЕСП и на банковия надзор на ЕЦБ при кризисни интервенции.

Допълнителният капитал от първи ред е и ще остане важна част от капиталовата структура на европейските банки.

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases