Skip to main content

Enotni odbor za reševanje odločil, da Sberbank Europe AG s sedežem v Avstriji ter njeni podrejeni družbi na Hrvaškem in v Sloveniji propadajo ali bodo verjetno propadle

Press releases
|
|
 • Enotni odbor za reševanje je na podlagi ocene Evropske centralne banke (ECB) danes sklenil, da banka Sberbank Europe AG s sedežem v Avstriji ter njeni podrejeni družbi na Hrvaškem (Sberbank d.d.) in Sloveniji (Sberbank banka d.d.) propadajo ali bodo verjetno propadle.

 • Odločitev sledi hitremu in znatnemu poslabšanju likvidnostnega položaja bančne skupine.

 • Enotni odbor za reševanje je pri treh bankah, Sberbank Europe AG (Avstrija), Sberbank d.d. (Hrvaška) in Sberbank banka d.d. (Slovenija), uporabil pravico do začasne ustavitve plačil, izvrševanja in odstopa od pogodb ter uvedel t. i. moratorij. Vlagatelji bodo lahko naenkrat dvignili dnevno dovoljeni znesek sredstev, ki ga bodo določili pristojni nacionalni organi za reševanje.

Enotni odbor za reševanje je organ, pristojen za reševanje banke Sberbank Europe AG in njenih podrejenih družb v bančni uniji (na Hrvaškem in v Sloveniji) ter je odgovoren za ugotavljanje njenega propada ali verjetnosti propada na podlagi ocene ECB. Odbor sedaj v skladu s svojimi pooblastili proučuje nadaljnje ukrepe bank za ohranitev finančne stabilnosti v bančni uniji, tj. ali bi bil ukrep za reševanje katerega koli subjekta v bančni uniji v javnem interesu. V vsakem primeru so z zakonom zajamčene upravičene vloge v višini do 100 000 EUR.

Moratorij pomeni, da se do 1. marca do 23.59.59:

 • vse obveznosti plačila ali izročitve v skladu s katero koli pogodbo, katere pogodbenice so Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Hrvaška) ali Sberbank banka d.d. (Slovenija), vključno z upravičenimi vlogami, začasno odložijo, razen obveznosti plačila ali izročitve do:
  • sistemov in upravljavcev sistemov, določenih v skladu z Direktivo 98/26/ES,
  • centralnih nasprotnih strank, ki jim je bilo v Uniji izdano dovoljenje na podlagi člena 14 Uredbe (EU) št. 648/2012, in centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav, ki jih je organ ESMA priznal na podlagi člena 25 navedene uredbe,
  • centralnih bank;
 • vsem zavarovanim upnikom Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Hrvaška) ali Sberbank banke d.d. (Slovenija) se prepreči uveljavljanje pravic iz naslova jamstva v zvezi z vsemi sredstvi teh institucij in
 • vse pravice katere koli pogodbenice do odpovedi pogodbe s Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Hrvaška) ali Sberbank banko d.d. (Slovenija) se začasno prekličejo.

Jamstvo za vloge

V času trajanja moratorija bodo lahko vlagatelji dvignili dnevno dovoljeni znesek sredstev, ki ga bodo določili pristojni nacionalni organi za reševanje. V zvezi s tem glejte obvestila, ki so jih objavili zadevni nacionalni organi.

V skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU, so zavarovane upravičene vloge do višine 100 000 EUR.

O Sberbank Europe AG

 • Sberbank Europe AG je univerzalna banka s sedežem v Avstriji, ki ima hčerinske družbe v drugih državah članicah bančne unije (Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji), v državah članicah EU (na Češkem in Madžarskem) ter v tretjih državah (v Bosni in Hercegovini ter Republiki Srbiji).
 • Ima 185 podružnic in več kot 3 933 zaposlenih.
 • Sberbank Europe AG je prijavila bilančno vsoto v višini 13,64 milijarde EUR na konsolidirani ravni in 6,82 milijarde EUR (zbirno) v subjektih bančne unije v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.
 • Banka deluje v naslednjih sektorjih:
  • poslovanje z velikimi podjetji: posojila in storitve na svetovnem trgu za velika podjetja;
  • poslovanje z malimi in srednjimi podjetji: posojila in storitve vodenja bančnih računov malih in srednjih podjetij v srednji in vzhodni Evropi;
  • poslovanje z občani: hipotekarna in potrošniška posojila, vloge in storitve vodenja bančnih računov občanov na vseh trgih, tudi prek spletne podružnice v Nemčiji.

Za več informacij o razmerah v Federaciji Bosne in Hercegovine, Republiki Srbski in Republiki Srbiji se obrnite na njihove regulativne organe, Centralno banko Bosne in Hercegovine ter Narodno banko Srbije.

Več informacij:

 • Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010
 • Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU, in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

Kontaktni podatki nacionalnih organov za reševanje:

 • Avstrijski nacionalni organ za reševanje (Organ za finančni trg): Klaus Grubelnik, email: klaus.grubelnik [a] fma.gv.at (klaus[dot]grubelnik[at]fma[dot]gv[dot]at), tel.: (+43-1) 249 59 6006
 • Hrvaški nacionalni organ za reševanje (Hrvaška narodna banka): email: press [a] hnb.hr (press[at]hnb[dot]hr); tel.: (+385) 1 4565 006
 • Slovenski nacionalni organ za reševanje (Banka Slovenije): pr [a] bsi.si (pr[at]bsi[dot]si); tel.: (+386) 1 47 19 400, (+386) 1 47 19 122
 • Češka narodna banka (Oddelek za komuniciranje): Markéta Fišerová; Petra Vodstrčilová email: media [a] cnb.cz (media[at]cnb[dot]cz) , tel: (+420) 224 412 013

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases